INSTITUT TEKNIK BANDUNG

Institut Teknik Bandung – Explore China        

INSTITUT TEKNIK BANDUNG

Institut Teknik Bandung – Europ  

PT SEMEN GARUDA

PT SEMEN GARUDA – TOUR BALI            

PT EPSON INDONESIA

TOUR EPSON INDONESIA – BALI      

TOUR ASISI DPM

TOUR ASISI DPM – WEST EUROPEAN :